SERVUS HISPANIARUM REGISjueves, 19 de noviembre de 2015

FALERÍSTICA ANDORRANA

Back to Home

Bajo el proyecto y el impulso de nuestro amigo don Adrià Espineta Arias, a quien felicitamos desde aquí muy efusivamente; el Boletín Oficial de Principado de Andorra acaba de publicar el nuevo Reglamento de Distinciones y Recompensas para los Agentes de Circulación Comunales del país pirenaico.
Nuestra enhorabuena también a las autoridades andorranas por haber sabido incrementar el patrimonio falerístico del Principado de Andorra, al tiempo que reconocen los méritos contraídos por sus Agentes de Circulación Comunales.
Don Antoni Pujol, Jefe del Servei de Circulació Comunal de Andorra la Vella, sentó las bases de los diseños y diseñó la Medalla al Mèrit Professional y las Medallas de 25 años de Servicio al Comú. 
Por lo que respecta al diseño de las de 15, 20 y 25 años y las cintas que llevan todas, así como de los pasadores; es de don Adrià Espineta Arias

Medalla al Mérito y Medallas por 15, 20 y 25 años de servicio. En la fila inferior las Medalla de 25 años de servicios de las diferentes comunas andorranas.
Foto: Gobierno de Andorra. Diseños de don Antoni Pujol y don Adrià Espineta Arias.

Decret

Vista la Llei 8/2005, del 21 de febrer, dels agents de circulació comunals, i en especial l’article 41 i concordants;

Vist que s’ha acordat unificar el reglament entre els set comuns realitzant el text refós del Reglament de distincions i de recompenses dels agents de circulació comunals;

El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió del Consell de Comú del 2 de novembre del 2015, ha aprovat aquest decret amb el contingut següent:

Article únic

S’aprova la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra del text refós del Reglament de distincions i de recompenses dels agents de circulació comunals, que entra en vigor el dia 1 de gener del 2016.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 2 de novembre del 2015


P. O. del Comú
Meritxell PÉREZ FONT Jordi Ramon
Secretària General


Vist i plau
MINGUILLÓN CAPDEVILA
Cònsol Major


Text refós del Reglament de distincions i de recompenses dels agents de circulació comunals

Article 1. Objecte

De conformitat amb el que estableix l’article 41 de la Llei 8/2005, del 21 de febrer dels agents de circulació comunals, aquest reglament té per objecte regular les distincions i les recompenses dels agents de circulació comunals i/o altres ciutadans, i el procediment per obtenir-los.

Article 2. Classes i categories de medalles

S’atorguen les medalles als agents de circulació comunals i/o altres ciutadans, en casos excepcionals, que compleixin els requisits següents:

Classe 1. Medalla de la Comissió Interparroquial a la dedicació d’anys de servei com a agent de circulació.

Categories:

A, al cap de 15 anys de servei com a agent de circulació

B, al cap de 20 anys de servei com a agent de circulació

C, al cap de 25 anys de servei com a agent de circulació.

Classe 2. Medalla de la Comissió Interparroquial al mèrit professional per la realització d’un acte rellevant o exemplar en el compliment de les funcions com a agent de circulació.

Classe 3. Medalla parroquial pels 25 anys de dedicació com a agent de circulació.

Classe 4. Medalla de la Comissió Interparroquial atorgada per la realització per part d’un ciutadà de qualsevol acte rellevant o exemplar de col·laboració amb els agents de circulació comunals.

Article 3. Models

3.1. Les medalles de la classe 1 i les categories A, B i C s’han d’encunyar d’acord amb la forma de l’escut del Servei de Circulació, que va gravada amb relleu sobre una medalla circular.

3.2. La diferència segons les categories és el color final:

Categoria A: color de bronze

Categoria B: color d’argent

Categoria C: color d’or.

3.3. Han de tenir un diàmetre de 35 mm i han de penjar d’una cinta de 4 cm de llargada. L’amplada de la cinta ha de ser igual al diàmetre de la medalla, que ha de tenir una agulla per poder enganxar-se a la roba a l‘extrem superior.

Al darrere de la medalla en la part superior hi consta la inscripció amb la menció “PER (núm. d’anys) ANYS DE SERVEI”. A la part inferior de la peça s’hi inscriu el número de registre de la peça.

En l’annex 1 es detallen els models de medalles, cintes i passadors.

3.4. Medalla de la classe 2

Ha de tenir un diàmetre de 40 mm i ha de tenir forma de la creu ampliada amb els laterals rectes filetejats daurats. Ha d’estar esmaltada en blanc amb l’escut del Servei de Circulació al mig de 20 mm daurat i amb una inscripció al darrere de la creu corresponent a la menció “AL MÈRIT PROFESSIONAL” d’una mida de 20 mm, sota la qual s’ha d’inscriure el número de registre de la peça.

Ha de penjar d’una cinta de 4 cm de llargada. L’amplada de la cinta ha de ser igual al diàmetre de la medalla, que ha de tenir una agulla per poder enganxar-se a la roba a l’extrem superior.

3.5. Medalla de la classe 3

Consisteix en l’escut de la parròquia d’un ample de 35 mm i 37 mm d’alçada, i amb una inscripció al darrere amb la menció “PER 25 ANYS DE SERVEI”. A la part inferior de la peça s’hi inscriu el número de registre de la peça. Ha de penjar d’una cinta de 4 cm de llargada. L’amplada de la cinta ha de ser igual al diàmetre de la medalla, que ha de tenir una agulla per poder enganxar-se a la roba a l’extrem superior, segons la imatge adjunta en l’annex 3.

3.6. a) La classe 1 empra una cinta amb tons blaus, segons la imatge adjunta en l’annex 1.

Per tal de diferenciar-ne les diverses categories, cadascuna fa ús d’un distintiu amb la forma de l’escut del Servei de Circulació de 10 mm de diàmetre, fet de metall i del color de la categoria a què correspon. A sobre hi consta el nombre d’anys de servei. Aquest distintiu s’utilitza tant en les medalles com en els passadors de cada dia i en les miniatures. També es pot utilitzar com a miniatura de solapa.

b) La classe 2 empra una cinta de color blau marí amb un filet de 3 mm de color blanc als dos extrems, segons la imatge adjunta en l’annex 2. A manera de miniatura i miniatura de solapa, es pot fer ús d’un distintiu de 10 mm que representa la creu ampliada amb l’escut del Servei de Circulació al centre.

c) La classe 3 empra una cinta amb els colors de la bandera nacional. Per diferenciar-la de les condecoracions de les altres parròquies, va acompanyada d’un distintiu de 10 mm de color de plata amb la forma de l’escut del Servei de Circulació, sobre del qual hi va l’escut de la parròquia que l’atorga. Aquest distintiu s’utilitza tant en les medalles com en els passadors de cada dia i en les miniatures. També es pot utilitzar com a miniatura de solapa.

3.7. Les miniatures de solapa tenen una mida de 10 mm i es poden portar a la solapa del vestit mitjançant una agulla tipus pin.

Article 4. Passador de cada dia

Els passadors són de mida externa de 35 per 13 mm, del mateix color i material que la cinta que subjecta la medalla, amb una base rígida i un accessori del tipus agulla per subjectar-la a la roba. Van acompanyats, quan escaigui, dels corresponents distintius diferenciadors.

Article 5. Concessió

5.1. Medalla de la classe 1. S’ha d’atorgar als agents que compleixin els anys de dedicació establerts en les diverses categories. El lliurament s’ha d’efectuar durant la Diada dels Agents de Circulació.

5.2. Medalla de la classe 2 de la Comissió Interparroquial al mèrit professional. L’atorga la Comissió Interparroquial a proposta de les autoritats comunals o del cap del Servei de Circulació de la parròquia. El lliurament l’efectua el cònsol de la parròquia a la qual pertany l’agent de circulació durant la Diada dels Agents de Circulació.

5.2.1. En casos excepcionals i sempre d’acord amb la voluntat de la Comissió Interparroquial, es pot concedir la medalla de la classe 4 de la Comissió Interparroquial (al mèrit professional a agents d’altres institucions) o a ciutadans.

5.3. Medalla de la classe 3. L’atorga el comú en complir els 25 anys de servei. El lliurament l’efectua l’autoritat comunal que determini el comú.

Article 6. Deures i drets

6.1. Les medalles s’exhibeixen amb l’uniforme de gala a la part superior del pit esquerre en tots els actes oficials i en actes en els quals s’han d’utilitzar l’uniforme quan es creu convenient, però no es poden utilitzar mai les medalles i els passadors a la vegada, segons la imatge adjunta en l’annex 4.

6.2. Quan s’utilitza l’uniforme de cada dia tenen dret a portar el passador o els passadors respectius a sobre de la butxaca (esquerra) o en una alçada similar en files de màxim de quatre, segons la imatge adjunta en l’annex 5, i amb l’ordre protocol·lari següent:

1r. Medalles de la classe 2

2n. Medalles de la classe 1 (25, 20 i 15 anys)

3r. Medalles de la classe 3.

Article 7. Registre

7.1. El Secretari General del comú corresponent ha de notificar al cap de Recursos Humans la identitat de l’agent al qual se li ha atorgat una condecoració, a l’efecte que s’inscrigui al Registre de la Funció Pública.

7.2. Del registre de condecoracions es deriva el número registral que s’ha d’incloure a cada peça.

Article 8. Personal expedientat o en situació de suspensió

En cas que a l’agent a qui li correspon una medalla estigui sancionat, amb un expedient incoat o suspès del servei, són els seus superiors els qui decideixen la idoneïtat del lliurament de distincions i recompenses.

Disposició transitòria primera: Mentre no entri en vigor aquest reglament, els agents de circulació comunals es regiran per la normativa corresponent de la parròquia a la qual pertanyen.

Disposició final única

Aquest reglament entra en vigor el dia 1 de gener del 2016.

No hay comentarios:

Publicar un comentario